CUPRINS
Argument I
Cap. I. Notiuni generale ..............................................................1
1.1. Definitie. Termeni regenţi .......................................................1
1.2. Clasificare ...............................................................................4

1.2.1. Clasificare dupa forma .............................................................4
1.2.2. Clasificare semantica .............................................................5
1.2.3. Clasificare sintactica .............................................................11

1.3. Semiadverbele ........................................................................14
1.4. Locuţiunile adverbiale ..............................................................17
1.5. Gradele de comparaţie .............................................................21
Cap. al II-lea. Relaţii cu alte părţi de vorbire............................. 24
II. 1. Adverbializarea .......................................................................24
11.2. Conversiunea adverbului ........................................................27
11.3. Omonimie gramaticală .............................................................29
11.4. Valori multiple ........................................................................30
11.5. Tendinţe în folosirea adverbelor şi a locuţiunilor adverbiale...... 32
11.6. Valoarea stilistică a adverbului ................................................34
Cap. al III-lea. Funcţii sintactice .................................................35
Cap. al IV-lea. Aplicaţii ................................................................41

IV. 1. Exerciţii .................................................................................41
IV.1.1. Exerciţii propuse spre rezolvare .............................................41
IV. 1.2. Exerciţii rezolvate .................................................................48
IV.2. Proiecte didactice..................................................................... 60
Concluzii Bibliografie