CUPRINS

Cap. I Ce este stiinta mediului – Probleme – solutii.……………….1
I. Principii, ecologia….…………………………………………..1
1. Structura ecosistemelor………………………………………1
2. Functiile ecosistemului………………………………………..3
2.1. Functia energetica……………………………………3
2.1.1. Fluxul energetic…………………………………….4
2.2. Functia de circulatie a materii.……………………...4
2.2.1. Circuitul carbonului în natura……………………..5
2.2.2. Circuitul azotului în natura………………………...5
2.2.3. Circuitul fosforului………………………………….5
2.2.4. Circuitul apei în natura…………………………….5
2.2.5. Circulatia substantelor organice în natura………6
2.3. Functia de autoreglare……………………………….6
2.3.1. Reglarea biodemografica………………………….6
2.3.2. Reglarea biogeochimica…………………………..6
3. Evolutia si dinamica ecosistemelor………………………….7
4. Degradarea ecosistemelor…………………………………...7
4.1. Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune…………8
4.2. Deteriorarea prin supraexploatare a resurselor biologice……………………………………………..8
4.2.1. Defrisarea padurilor………………………………..8
4.2.2. Suprapasunatul…………………………………….8
4.2.3. Supraexploatarea faunei terestre……………...…9
4.2.4. Supraexploatarea resurselor oceanice…………..9
4.3. Deteriorarea prin introducerea de noi specii în ecosistem………………………………………….10
4.4. Deteriorarea prin constructii de baraje si canale..10
4.5. Deteriorarea ecosistemelor prin poluare…………10
4.5.1. Poluare naturala…………………………………..11
4.5.2. Poluare artificiala…………………………………11
5. Aplicarea principiilor ecologice……………………………..12
5.1.Legislatia internationala de mediu…………………15
I. Principii fundamentale în mediul international…………….15
II. Principii si norme specifice ce stau la baza legislatiei internationale de mediu…………………………………….16
5.2. Legislatii de mediu în România…………………………..17
I. Principii de baza………………………………………………17
II. Principii decizionale………………………………………….19
Cap. II. Impactul uman asupra calitatii mediului…………………...20
2.1. Politici economice…………………………………..20
2.2. Mediul si dezvoltarea durabila…………………….22
2.3. Educatia mediului…………………………………..25
Cap. III. Reglementari pentru protectia mediului: Pe plan national si pe plan mondial. Legi si rezolutii………………………27
1. Problematica aproximarii……………………………………28
1.1. Ce este aproximarea?……………………………...28
1.2. Care este scopul aproximarii legislatiei de mediu?……………………………………………....28
1.3. Care este termenul limita privind aproximarea…..29
2. Rolul guvernelor în procesul de aproximare……………...29
2.1. Ce este cerut de legislatia U.E.?………………….29
2.2. Alegerea si Continutul Masurilor Nationale………30
2.3. Autoritatea sau autoritatile componente………….32
2.4. Institutii, administrare si finantare…………………32
2.5. Implementarea legislatiei…………………………..32
2.6. Consultarea grupurilor interesate si a indivizilor...33
2.7. Etape în aproximarea legislatiei U.E……………...33
3. Aproximarea si formele legii Uniunii Europene privind mediul………………………………………………………..35
3.1. Rolul Tratatului Comunitatii Europene în procesul de aproximare……………………………………..35
3.2. Directive…………………………………………….35
3.3. Regulamente……………………………………….36
3.4. Decizii……………………………………………….38
3.5. Rolul Curtii Europene de Justitie…………………39
4. Principiile Transpunerii……………………………………..39
4.1. Poate folosi un guvern masuri administrative nemandatorii pentru a atinge scopurile directivei?…………………………………………..39
4.2. Este necesara adoptarea unei noi legislatii?……40
4.3. Se transpun termenii exacti ai directivei în legislatia nationala?………………………………………….40
4.4 Poate folosi guvernul sanctiuni pentru transpunerea directivelor în cadrul legilor nationale?………….40
4.5. Tarile pot adopta standarde de mediu mai severe?……………………………………………..41
4.6. Are guvernul discretie totala cu privire la desemnarea zonelor geografice în cadrul directivelor de mediu?……………………………42
4.7. Se poate aplica aproximarea regulamentelor?…43
A. Legislatia orizontala………………………………………..45
A.1. Studiul de impact…………………………………..47
A.2. Accesul la informatie………………………………50
A.3. Raportarea privind Implementarea Directivelor de Mediu………………………………………………..50
A.4. Agentia Europeana a Mediului……………………51
A.5. LIFE………………………………………………….51
B. Calitatea aerului……………………………………………..52
B.1. Structura Cadru a Directivei cu privire la Calitatea Aerului……………………………………………….52
B.2. Standardele existente privind Calitatea Aerului care vor fi înlocuite progresiv de catre Subdirectivele din Structura cadru a Directivei…………………..56
B.3. Emisii de la Surse Mobile………………………….57
B.4. Emisiile compusilor organici volatili………………58
B.5. Continutul de plumb în benzina…………………..58
B.6. Continutul de sulf al combustibililor lichizi……….58
B.7. Propunere de directive privind calitatea benzinei si a combustibililor diesel…………………………….59
C. Managementul deseurilor…………………………………..59
C.1. Directiva Cadru privind Deseurile………………...59
C.2. Deseuri periculoase………………………………..60
C.3. Transportul Deseurilor……………………………..62
C.4. Instalatii de Depozitare a Deseurilor……………..62
C. Calitatea apei………………………………………………...66
D.1. Propunerea privind Directiva Cadru a Apei……...67
D.2. Directiva privind Apele Reziduale Urbane……….68
D.3. Directiva cu privire la Nitratii proveniti din Surse Agricole……………………………………………..68
D.4. Descarcarea Substantelor Periculoase………….68
D.5. Directiva cu privire la Apa Potabila……………….69
D.6. Directiva cu privire la Utilizarea Apelor de Suprafata pentru captarea Apei Potabile………..69
D.7. Directivele cu privire la Apele Piscicole si Directiva privind apele Crustaceelor………………………..70
E. Protectia naturii………………………………………………74
E.1. Habitaturi……………………………………………74
E.2. Comertul cu specii Salbatice de Flora si Fauna...75
E.3. Protectia Padurilor………………………………….75
F. Controlul poluarii industriale si managementul riscului….77
F.1. Prevenirea Integrata a poluarii si Controlul……...77
F.2. Poluarea Aerului de la Fabricile Industriale……..78
F.3. Eco – managementul si Schema de Audit (EMSA)……………………………………………...79
G. Substantele chimice si organisme modificate genetic…..80
H. Poluarea sonora de la vehicule si utilaje………………….80
I. Securitatea Nucleara si Protectia Împotriva Radiatilor…...83
Cap. IV. Studii de caz: Influenta poluanta a combinatului de Îngrasaminte Chimice – Turnu Magurele asupra mediului înconjurator……………………………………..84
4.1. Consideratii privind C.I.C. Turnu – Magurele…………..84
4.2. Concluzii privind influenta factorilor de mediu determinata de C.I.C……………………………………..86
Cap. V. Concluzii………………………………………………………90