Sistem informational privind elaborarea s i analiza bilantului contabil

CUPRINS:

 

Cap. I : Unitatea patrimoniala - sfera, cunoastere, activitate……………

pag.

4

 

 

 

 

I.1.

Cadrul normativ juridic de constituire a societatii comerciale.........

pag.

4

 

I.1.1. Prezentarea generala a unitatii.................................................

pag.

4

 

I.1.2. Modul de constituire a societatii comerciale............................

pag.

4

I.2.

Obiectul de activitate...........................................................................

pag.

5

I.3.

Structura organizatorica si functionala.............................................

pag.

8

 

I.3.1. Organigrama S.C. Rubinul S.A. – Berca ................................

pag.

8

 

I.3.2. Organizarea functionala a societatii.........................................

pag.

11

 

 

I.3.2.1. Resurse fizice...............................................................

pag.

12

 

 

I.3.2.2. Procese tehnologice – tehnologii................................

pag.

12

 

 

I.3.2.3. Resurse umane.............................................................

pag.

14

I.4.

Organizarea generala a contabilitatii................................................

pag.

15

 

I.4.1. Organizarea compartimentului financiar-contabil..................

pag.

15

 

I.4.2. Suportul informational pentru elaborarea bilantului..............

pag.

16

 

I.4.3. Forma de înregistrare contabila utilizata la

S.C. Rubinul S.A. – Berca..................................................................

 

pag.

 

18

I.5.

Coordonate privind activitatea economico-financiara......................

pag.

21

 

I.5.1. Prezentarea situatiei patrimoniale............................................

pag.

21

 

I.5.2. Analiza contului de profit si pierdere.......................................

pag.

23

 

 

 

 

Cap. II: Bilantul contabil – document de sinteza privind activitatea financiara........................................................................................................

 

pag.

 

27

 

 

 

 

II.1.

Rolul, locul si importanta documentelor de sinteza...........................

pag.

27

II.2.

Modelarea patrimoniului prin bilantul contabil................................

pag.

31

 

II.2.1. Structuri privind activul si pasivul bilantier...........................

pag.

32

 

II.2.2. Structuri bilantiere privind valorile rectificative

si valorile de regularizare...................................................................

 

pag.

 

41

II.3.

Modele privind bilantul contabil........................................................

pag.

42

 

II.3.1. Modele de bilant conform Directivei a IV-a...........................

pag.

42

 

II.3.2. Model de bilant conform IAS 1.............................................

pag.

47

II.4.

Cadru general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare…

pag.

50

 

II.4.1. Cadrul conceptual IASC .........................................................

pag.

50

 

II.4.2. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare................

pag.

51

 

II.4.3. Elementele situatiilor financiare.............................................

pag.

52

 

II.4.4. Recunoasterea elementelor financiare....................................

pag.

55

 

II.4.5. Evaluarea elementelor situatiilor financiare..........................

pag.

56

 

II.4.6. Prezentarea situatiilor financiare...........................................

pag.

57

 

II.4.7. Reglementari nationale privind armonizarea contabila

internationala ....................................................................................

 

pag.

 

58

 

 

 

 

Cap. III: Elaborarea bilantului la închiderea exercitiului financiar

pag.

61

 

 

 

 

III.1.

Necesitatea lucrarilor de închidere....................................................

pag.

61

III.2.

Lucrari de întocmire a situatiilor financiare.....................................

pag.

63

 

III.2.1. Stabilirea balantei conturilor înainte de inventariere...........

pag.

63

 

III.2.2. Inventarierea generala a patrimoniului................................

pag.

63

 

III.2.3. Contabilitatea operatiilor de regularizare.............................

pag.

65

 

 

III.2.3.1. Operatii privind regularizarea plusurilor

si minusurilor de inventar.....................................................

 

pag.

 

65

 

 

III.2.3.2. Operatii privind calculul amortizarii.....................

pag.

70

 

 

III.2.3.3. Operatii privind provizioanele

pentru deprecieri....................................................................

 

pag.

 

71

 

 

III.2.3.4. Operatii privind provizioanele pentru riscuri

sicheltuieli..............................................................................

 

pag.

 

74

 

 

III.2.3.5. Operatii privind delimitarea în timp

a cheltuielilor si veniturilor...................................................

 

pag.

 

75

 

III.2.4. Balanta conturilor dupa inventariere....................................

pag.

78

 

III.2.5. Determinarea rezultatului exercitiului..................................

pag.

79

 

III.2.6. Redactarea bilantului contabil...............................................

pag.

85

III.3.

Probleme privind verificarea si certificarea bilantului contabil.......

pag.

86

 

 

 

 

Cap.IV: Informatizarea activitatilor financiar-contabile..........................

pag.

89

 

 

 

 

IV.1.

Sistemul informatic utilizat de S.C. Rubinul S.A. – Berca................

pag.

89

IV.2.

Aplicatie privind analiza economico-financiara

pe baza de bilant..................................................................................

 

pag.

 

96

 

 

 

 

Cap.V: Bilantul contabil – produs final al contabilitatii............................

pag.

101

 

 

 

 

V.1.

Bilantul contabil în analiza pozitiei financiare, modificarea pozitiei si performantelor întreprinderii...........................................................

 

pag.

 

101

 

V.1.1. Bilantul contabil – sursa principala de analiza a echilibrului financiar................................................................................................

 

pag.

 

103

 

V.1.2. Contul de profit si pierdere – element principal de analiza a rezultatelor economice..........................................................................

 

pag.

 

107

V.2.

Sistemul ratelor în gestiunea unitatii...................................................

pag.

112

 

V.2.1. Rate privind structura activului si pasivului patrimonial……

pag.

112

 

 

V.2.1.1. Rate privind structura activului.................................

pag.

112

 

 

V.2.1.2. Rate privind structura pasivului................................

pag.

114

 

V.2.2. Analiza eficientei sub forma ratelor..........................................

pag.

115

 

V.2.3. Ratele de structura a capitalurilor............................................

pag.

117

 

 

V.2.3.1. Rate ale echilibrului financiar...................................

pag.

117

 

 

V.2.3.2. Rate ale îndatorarii.....................................................

pag.

118

V.3.

Lichiditatea si solvabilitatea firmei......................................................

pag.

120

 

 

 

Cap.VI: Concluzii…………………………………………………………...

pag

122

 

 

 

Bibliografie…………………………………………………………………..

pag

125